Τί είπε ο Π. Δημητριάδης

Θα έχουμε αλλαγές στα Δ.Σ.- Θα γίνουν πιο μικρές οι τράπεζες- Αδειοδότηση νέων τραπεζών-  European Banking Union-  Εποπτεία των Συνεργατικών-

 Κάτω από το βάρος του τραπεζικού απορρήτου αλλά και την πολιτική της ΕΚΤ σχετικά με την «ενιαία φωνή», με την οποία τοποθετείται δημοσίως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας μιλά στην «Κ» για την πορεία του τραπεζικού συστήματος, την αδειοδότηση νέων τραπεζών στην Κύπρο και την ανάγκη για διορθωτικά μέτρα στην οικονομία. Κάνει επίσης λόγο -εμμέσως- για αλλαγές στην εποπτεία των συνεργατικών. Για την Τραπεζική Ένωση στην Ευρωζώνη, σημειώνει πως η Κύπρος μπορεί να βγει κερδισμένη από μια τέτοια εξέλιξη

. –Θα πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο;

–Σίγουρα η βελτίωση και ενδυνάμωση της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι η συνεχής επιδίωξη μιας εποπτικής αρχής. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα τα δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα ποικίλουν και οι εποπτικές αρχές πρέπει συνεχώς να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις εξελίξεις, ενεργώντας προληπτικά όπου αυτό απαιτείται. Αυτό είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση για τις εποπτικές αρχές διεθνώς που πρέπει πάντοτε να προσπαθούν να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τα εποπτευόμενα ιδρύματα και τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες.  

–H Κεντρική Τράπεζα θα ζητήσει αλλαγές και στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών; Θα πρέπει να αναμένουμε νέες παραιτήσεις; 

–Επιβάλλεται όπως υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση στις τράπεζες που, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν και την αναβάθμιση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να επανδρώνονται από ανεξάρτητα στελέχη με άριστη κατάρτιση και αναγνωρισμένο κύρος και εντιμότητα. Ένα καλά στελεχωμένο συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει άτομα τα οποία έχουν βαθιά αντίληψη της πολυδιάστατης φύσης των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σήμερα. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει άτομα με πείρα και γνώσεις τραπεζικών και ελεγκτικών διαδικασιών, αλλά και άτομα άρτια καταρτισμένα σε θέματα διεθνούς οικονομίας, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού οι τελευταίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

–Ένα άλλο θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού το τελευταίο διάστημα, είναι και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στους ορισμούς;

–Το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των συναφών προβλέψεων που γίνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μια σημαντική πτυχή που άπτεται και των κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού μας συστήματος. Γενικά, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία, και κατ’ επέκταση την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών και πρέπει να παρακολουθούνται αποτελεσματικά από την εποπτική αρχή. Είναι γεγονός ότι η μεθοδολογία που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα στο εποπτικό μας πλαίσιο για τον υπολογισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαφέρει από τα διεθνή πρότυπα. Έχουμε εντατικές διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό με την Τρόικα και πιστεύω ότι οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν όσον αφορά σε αυτή τη μεθοδολογία θα εξυπηρετούν μεσοπρόθεσμα τον στόχο της διασφάλισης της σταθερότητας και της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα.

–Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ρευστότητας των τραπεζών μας και ιδίως της Λαϊκής; –Κάτω από τις παρούσες διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, η ρευστότητα των τραπεζικού τομέα παραμένει υπό πίεση. Παρόλα αυτά, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε ανησυχητική εκροή καταθέσεων από το σύστημα. Η ΚΤΚ, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, παρακολουθούν στενά την κατάσταση ρευστότητας των τραπεζών μας και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο σύστημα.

–Υπάρχουν επίσης και ανησυχίες σχετικά με την ευρωστία των τραπεζών. Εάν θεωρηθεί πως το μέγεθος της διάσωσης που θα χρειαστεί δεν είναι βιώσιμο, τότε ενδέχεται να αποκλειστούν και από το ΕLA (Emergency Liquidity Assistance)… –Πέραν της συμμετοχής των τραπεζών της ζώνης του ευρώ στις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ όπου αυτό είναι αποδεκτό, υπάρχει η δυνατότητα της παροχής ρευστότητας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος σε φερέγγυα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ELA), κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Είναι γεγονός ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις ρευστότητα παρέχεται μόνο σε φερέγγυα πιστωτικά ιδρύματα. Εφόσον, όμως, υπάρξει κρατική στήριξη μιας τράπεζας, αυτό αποτελεί εχέγγυο της φερεγγυότητάς της και την καθιστά αποδεκτή για πιθανή συμμετοχή στον εν λόγω μηχανισμό.

–Εν τω μεταξύ, όμως, έχουμε κάποια ένδειξη σχετικά με το πότε θα μπορεί το κυπριακό κρατικό χρέος να θεωρηθεί αποδεκτό στις λειτουργίες νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ; –Όπως και στις περιπτώσεις των άλλων χωρών της ευρωζώνης που προσέφυγαν στον μηχανισμό στήριξης, τα κυπριακά ομόλογα θα είναι ξανά αποδεκτά στις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ μόλις υπογραφεί το Μνημόνιο, δηλαδή η συμφωνία σύναψης δανείου για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας. Αυτό αναμένουμε να γίνει εντός του Σεπτεμβρίου 2012.

–Γίνεται επίσης λόγος, για το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται όμως και χαμηλότερη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα;

–Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία μεγέθυνση του τραπεζικού τομέα οφείλεται στις επεκτάσεις των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών, κυρίως στο εξωτερικό, οι οποίες αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί την περίοδο μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης θα είχαμε σήμερα λιγότερα προβλήματα. Οι επεκτάσεις αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίστηκαν και εν μέσω κρίσης. Αυτό έχει δημιουργήσει πολύ σημαντικούς συστημικούς κινδύνους που υποχρεώνουν το κράτος να στηρίζει τις μεγάλες εγχώριες τράπεζες στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με χρήματα ουσιαστικά των φορολογούμενων πολιτών. Μια ενδεχόμενη σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα στο μέλλον πολύ πιθανόν να προέλθει πρωτίστως από μείωση του μέρους του ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών που αφορά τις εργασίες τους στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, εφόσον η ευρωστία των κυπριακών τραπεζών και η εμπιστοσύνη των αγορών σε αυτόν σταδιακά αποκατασταθούν, αναμένω ότι η δυνατότητα χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο θα επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα και ο τομέας θα μπορέσει να επιτελέσει ξανά τον βασικό διαμεσολαβητικό του ρόλο αποτελεσματικά και να συμβάλει στην επάνοδο της κυπριακής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνω, όμως, ότι οι ραγδαίοι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης, όπως αυτοί που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς στο παρελθόν στη χώρα μας, ελλοχεύουν πολλούς κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.

–Μπορεί η Κύπρος να επιβιώσει ως διεθνές κέντρο υπηρεσιών, μετά τη σημερινή «αναστάτωση»; 

–Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη δραστηριότητα των ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο, είτε μέσω θυγατρικών είτε μέσω υποκαταστημάτων. Η επικείμενη αναδιάρθρωση, όμως, του τραπεζικού τομέα θα δώσει την ευκαιρία σε ξένες τράπεζες να αυξήσουν την παρουσία τους στη χώρα μας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά και συνεπακόλουθα την ανθεκτικότητα του τραπεζικού μας συστήματος. Είμαι πεπεισμένος ότι, εφόσον προχωρήσουμε στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και των δημοσίων οικονομικών της Κύπρου, ο ρόλος της χώρας μας ως διεθνές κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα ενισχυθεί σημαντικά.

–O ρόλος της Κεντρικής θα είναι σημαντικός…

–Από την πλευρά της, η ΚΤΚ έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια ενδυνάμωσης του εποπτικού πλαισίου που διέπει τον τραπεζικό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των πλαισίων διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης στις ίδιες τις τράπεζες. Τα πιο πάνω, καθώς και άλλες βελτιωτικές ενέργειες που πιθανό να γίνουν, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό μας σύστημα.

–Αρκετοί ξένοι επενδυτές κοιτάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυπριακές τράπεζες. Πώς αντιμετωπίζει η ΚΤΚ το ενδιαφέρον για «εξαγορές»;

–Η εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος είναι φυσικό να δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό με πιθανή αναδιάρθρωση του τομέα, καθώς και νέες συνεργασίες. Εφόσον προκύψουν οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, η ΚΤΚ, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των δεδομένων και στη λήψη των οποιονδήποτε αποφάσεων απαιτούνται σύμφωνα με τις διά νόμου αρμοδιότητές της.

–Γίνεται επίσης λόγος και για την αδειοδότηση νέων τραπεζών στην Κύπρο…

–Η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει την κάθε αίτηση ξεχωριστά, χωρίς προκαταλήψεις, στη βάση των σχετικών προνοιών των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) 2011. Η θέση μας είναι πως η εισαγωγή αξιόπιστων, υγιών και σταθερών ξένων τραπεζών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Κι αυτό θα ήταν καλό για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες. Στόχος είναι πάντοτε η διατήρηση ενός υγιούς, εύρωστου και δυναμικού τραπεζικού τομέα που να μπορεί να στηρίζει την εγχώρια οικονομία.

–Κατά τις συζητήσεις σχετικά με τα ποσά που θα χρειαστεί το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ρευστός παράγοντας της Ελλάδας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες αν δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει από την Αθήνα;

–Στο παρόν στάδιο υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στις εκτιμήσεις των κεφαλαιακών αναγκών των κυπριακών τραπεζών από τα διάφορα μέρη. Η πραγματική εικόνα για τις πιο πάνω ανάγκες θα διαφανεί μετά το πέρας του διαγνωστικού ελέγχου που θα γίνει στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις εργασίες των τραπεζών στην Ελλάδα, από ανεξάρτητο οίκο, όπως έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα. Επομένως, δεν θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα ως προς το επακριβές ύψος του ποσού που απαιτείται για την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πριν την ολοκλήρωση της εν λόγω άσκησης, γεγονός που δεν αναμένεται να γίνει πριν το τέλος Οκτωβρίου 2012.

Η Κύπρος στον Μηχανισμό

–Ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματα που μπορεί να αντλήσει η Κύπρος από τα άλλα κράτη που προσέφυγαν στον Μηχανισμό για στήριξη;

–Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Καταρχάς, απαιτείται συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών εταίρων καθώς και αγαστή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κυπριακών αρχών, ώστε να καταρτιστεί σε συνεργασία με την Τρόικα και να συμφωνηθεί το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα που να αρμόζει στις ανάγκες και τη δομή της κυπριακής οικονομίας. Στη συνέχεια απαιτείται η συστράτευση όλων των πολιτικών και κοινωνικών φορέων που προανέφερα για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος που θα συμφωνηθεί. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι είμαστε στο ίδιο καράβι και ότι μόνο έτσι θα επιτύχουμε την ανάκαμψη της οικονομίας μας με το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. –Συμφωνείτε, ωστόσο, πως χρειάζονται και δημοσιονομικά μέτρα, πέρα από την εξυγίανση των τραπεζών; –Η Κύπρος προσέφυγε στον μηχανισμό στήριξης πρωτίστως λόγω της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εξαιτίας των ενδεχόμενων ανειλημμένων υποχρεώσεων του κράτους σε περίπτωση στήριξης του τραπεζικού συστήματος, οι υποβαθμίσεις της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης οδήγησαν στον αποκλεισμό του κράτους από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους που λήγει τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην κυπριακή οικονομία. Ένα από αυτά τα προβλήματα αφορά τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, η οποία τίθεται σε κίνδυνο, πέρα από την προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών του κράτους στα υφιστάμενα συστήματα συντάξεων και υγείας, και από τη μη διατηρήσιμη επέκταση τρεχουσών (μη παραγωγικών) δημόσιων δαπανών. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για περικοπές μη παραγωγικών δαπανών και αναδιάταξη των κρατικών πόρων προς τις επενδύσεις και γενικότερα στις δραστηριότητες εκείνες που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη.

–Θα είχε ανάγκη η Κύπρος από δημοσιονομικά μέτρα ούτως ή άλλως, αν δεν είχαν προβλήματα οι τράπεζες ή θεωρείτε πως οι δημοσιονομικές ανάγκες προκύπτουν αποκλειστικά από τα προβλήματα των τραπεζών;

–Πέρα από την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει και η δημοσιονομική εξυγίανση και η τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Κύπρου έναντι της ΕΕ, οι οποίες αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Το θέμα αυτό βέβαια αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς ως ΚΤΚ όποτε και εφόσον μας ζητηθεί, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τις δικές μας συμβουλές αλλά και τεχνοκρατική στήριξη προς επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το κράτος. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να τονίσω ότι, κατά την άποψή μου, η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να σχεδιάζεται σε συνάρτηση με μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης. Γιατί απλούστατα χωρίς ανάπτυξη τα ελλείμματα δεν μειώνονται αλλά αντίθετα, παρά τις όποιες περικοπές δαπανών, μπορεί και να διευρύνονται. Όπως τόνισε πρόσφατα και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Ντράγκι, ασφαλώς και χρειάζεται περιορισμός των τρεχουσών (μη παραγωγικών) δαπανών του κράτους και διαρθρωτικές αλλαγές που θα αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας και προϊόντων. Αλλά από την άλλη, όπως επίσης ο ίδιος τόνισε, οι επενδύσεις και οι παραγωγικές δαπάνες σε έργα υποδομής θα πρέπει να ενισχύονται. Μια καλά σχεδιασμένη και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να εξουδετερώσει τις αρνητικές συνέπειες που οι μειώσεις των τρεχουσών δαπανών επιφέρουν στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη.

Αλλαγές, αλλά με μέτρο στα συνεργατικά

–Και τα συνεργατικά; Αισθάνεστε πως κάτω από το σημερινό καθεστώς εποπτείας, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα συνεργατικά; Μπορούν να αισθάνονται άνετα οι καταθέτες;

–Στην Κύπρο η εποπτεία όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων επιβάλλεται να γίνει πιο αποτελεσματική και να συνάδει με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιστεύω, όμως, ότι οι διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας είναι ένα θετικό στοιχείο, γιατί η πολυμορφία κάνει ένα σύστημα πιο ανθεκτικό. Ο συνεργατισμός έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κυπριακή κοινωνία και θα είναι προς όφελος όλων να διασφαλίσουμε ότι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας μας.

–Δεν θα έπρεπε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες εποπτείας; Θα μπορούσε μια ανεξάρτητη αρχή, χωρίς πολιτικό προϊστάμενο (υπουργό) να είναι μια επιθυμητή μέση επιλογή για την εποπτεία;

–Το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τον συνεργατικό πιστωτικό τομέα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, ενώ οι οδηγίες, κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών και εκδίδονται από την ΚΤΚ ακολούθως υιοθετούνται και από την Υπηρεσία Ανάπτυξης και Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για τον εν λόγω τομέα. Ωστόσο, τόσο η ρύθμιση όσο και η εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και στην περίπτωση των εμπορικών τραπεζών, πρέπει να καταστούν πιο αποτελεσματικές. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη δομή της εποπτείας του συνεργατικού πιστωτικού τομέα θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητά του ούτως ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει με βάση τις δικές του ιδιαιτερότητες στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας. Ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε ένα μοντέλο εποπτείας που θα διασφαλίζει καλύτερα τόσο την αξιοπιστία ολόκληρου του πιστωτικού τομέα της Κύπρου όσο και την εμπιστοσύνη προς αυτόν.

Η Κύπρος θα έχει να κερδίσει από την Τραπεζική Ένωση στην ΕΕ

«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις στην ευρωζώνη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται καινοτομίες, όπως για παράδειγμα βήματα προς μια τραπεζική ένωση με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες και στο ευρώ, ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου οράματος για οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση. Σε γενικές γραμμές, τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τραπεζική ένωση περιλαμβάνουν μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχή τραπεζικής εποπτείας, ένα κοινό ταμείο εξυγίανσης τραπεζών και ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Η κοινή εποπτεία των τραπεζών της ΕΕ, για την οποία ενδεχομένως η ΕΚΤ θα έχει την αρμοδιότητα, αναμένεται να παρέχει μεγαλύτερη προστασία των καταθέσεων, ανάκτηση της εμπιστοσύνης και καλύτερη προφύλαξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος από κινδύνους. Ήδη έχει αρχίσει προπαρασκευαστική εργασία επί του θέματος εντός της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει μια πιο αναλυτική πρόταση για την κοινή εποπτεία των τραπεζών της ΕΕ στις 11 Σεπτεμβρίου 2012. Οι κυπριακές αρχές τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού των τραπεζών στην ΕΕ κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, στη βάση σχετικής έκθεσης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2012. Εκτιμώ ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση θα ωφελήσει τόσο την ΕΕ όσο και την Κύπρο σε εθνικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα έχει άμεσεςπροεκτάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ, γιατί η δημιουργία για παράδειγμα ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου προστασίας καταθέσεων ή/και ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου εξυγίανσης τραπεζών ενδεχομένως να εξυπακούει τη μεταφορά πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Επιφυλάξεις προβάλλονται κυρίως από χώρες, οι οποίες αναμένουν όπως πρώτα επιτευχθεί μεγαλύτερη ενοποίηση στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ. Σημειώνω ότι θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει ότι τα πλήρη οφέλη που παρέχουν η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης θα μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από την ανάπτυξη της δημοσιονομικής ένωσης».

Advertisements

2 thoughts on “Τί είπε ο Π. Δημητριάδης

  1. -Όταν λέγαμε για την Λαϊκή και τον ELA αρχές του 2013 πολλοί μας επιτεθήκαν φραστικά στο διαδίκτυο κατηγορώντας μας ότι προσπαθούμε να ‘τρομοκρατήσουμε’ τον κόσμο και να ‘διαλύσουμε’ την τράπεζα. Ενδεχόμενη διακοπή τότε του ELA για όλους τους ‘ειδικούς’ εδώ στην Κύπρο θα ήταν καταστροφική για την οικονομία.
    ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ λένε ότι ξεγελάστηκαν και ότι δεν έπρεπε να δοθεί κρατική στήριξη και ELA στην χρεοκοπημένη τράπεζα.
    λολ!-

    • Όταν λέγαμε εμείς από τα τέλη του καλοκαιριού του 2012, πήγαμε στο ΤΑΕ να εξηγήσουμε γιατί λέμε πως η Λαϊκή δεν πρέπει να παίρνει άλλο ELA

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s