Τα αντισχόλια της Τρόικας

H Τρόικα απέστειλε αντισχόλια στην Βουλή, με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων για τον νόμο περί Εκποιήσεων. Οι απαντήσεις της βασίζονται κυρίως στην λογική πως δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην διαδικασία των εκποιήσεων.

1. Πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό των εκποιήσεων ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση τιμών

Η Τρόικα απαντά πως βασικό κομμάτι της συμφωνίας στο Μνημόνιο είναι πως δεν πρέπει να παρεμβαίνει η κυβέρνηση στην όλη διαδικασία, και πως, ο περιορισμός στον αριθμό εκποιήσεων αποτελεί κυβερνητική παρέμβαση. «Η παρεμβολές», σχολιάζει, «υπήρξε ένα από τα βασικά εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας στο παρελθόν».

Σχολιάζει, επίσης, πως δεν αναμένονται μαζικές εκποιήσεις, αφού κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς όφελος των εκποιητών (τραπεζών), «γνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες και για τους δικούς τους ισολογισμούς».

Το παλάτι του Πιλάτου...

Το παλάτι του Πιλάτου…

Σημειώνει πως οι προσπάθειες των τραπεζών θα πρέπει να βελτιωθούν και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να «βρίσκεται σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά στην εποπτεία των τραπεζικών πρακτικών».

Σχόλιο: Δεν είναι ανεπιθύμητη η μείωση των τιμών στα ακίνητα, αφού κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, στην ανάπτυξη και τελικά στην ανεργία. Η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παρέμβει πιο δυναμικά (με διατάγματα αντί «καθοδηγητικές» επιστολές) για να επιβάλει βέλτιστες τις πρακτικές στις τράπεζες.
Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα μπορεί να αποφευχθεί ένας μεγάλος αριθμός εκποιήσεων, κάτι που πάντως δεν θα αφορά στους μικρούς δανειολήπτες, αλλά στους «γνωστούς» μεγάλους δανειστές.

2. Πρέπει να υπάρξει διαγραφή του υπόλοιπου χρέους με την εκποίηση ακινήτου το οποίο κατέχεται ως εξασφάλιση.

Η Τρόικα απαντά πως μια τέτοια πρόνοια θα ήταν παρέμβαση «στα συμβατικά δικαιώματα του πιστωτή και ενδεχομένως να εγερθεί θέμα συνταγματικότητας».

Σημειώνει, επιπλέον, πως κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την αποπληρωμή των δανείων, αφού μπορεί να συμφέρει στους δανειολήπτες, αντί να πληρώσουν, να εκποιήσουν.

Σχόλιο: Θα πρέπει η εκποίηση να αποτελεί έσχατη επιλογή για τις τράπεζες. Με την εκποίηση, ουσιαστικά υπάρχει παραδοχή πως το δάνειο έχει αποτύχει και πρέπει να αποτελεί την τελευταία πράξη στο δάνειο. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς να δημιουργείται αντικίνητρο, θα πρέπει να προβλέπεται πως η φερεγγυότητα των δανειοληπτών και των εγγυητών θα έχει εξεταστεί πριν την εκποίηση, και θα έχει εξασφαλιστεί πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.

3. Η εκποίηση να προχωρεί μόνο εάν η αναδιάρθρωση έχει συμφωνηθεί, αλλά δεν έχει τηρηθεί από τον οφειλέτη.

Η Τρόικα σχολιάζει πως «από την πλευρά του δανειστή, η εκποίηση αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους οφειλέτες να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους και, ως έσχατο μέσο για τα μη βιώσιμα ενυπόθηκα δάνεια ή μη συνεργάσιμους δανειολήπτες.»

Ουσιαστικότερη ένσταση της Τρόικας είναι πως κάτι τέτοιο αποτελεί εμπόδιο στην εκποίηση, αφού μπορεί ο δανειολήπτης να καθυστερεί εσαεί στην συμφωνία αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, σχολιάζει πως κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την δέσμευση του Μνημονίου για άρση των εμποδίων στην εκποίηση.

Σχόλιο: Η απάντηση της Τρόικας δεν είναι καθόλου πειστική. Θα μπορούσαν να επιβληθούν χρονικοί περιορισμοί και καθοδηγητικές γραμμές ούτως ώστε να μην μπορεί να καθυστερήσει ο δανειολήπτης την αναδιάρθρωση. Στα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται από πριν την κρίση (όπως των μεγάλων δανειοληπτών) δεν υπάρχει λόγος να γίνει νέα αναδιάρθρωση. Πάντως, δεν συμφέρει στις τράπεζες να εκποιήσουν πριν να αναδιαρθρώσουν, αφού αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη απώλεια από το δάνειο.

4. Η Οδηγία και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Κεντρικής να θεσμοθετηθούν, δεδομένου ότι οι τράπεζες απέτυχαν να τα εφαρμόσουν.

Η Τρόικα ουσιαστικά σχολιάζει πως τα εποπτικά ζητήματα δεν αφορούν την ίδια και πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εμπόδια στις εκποιήσεις.

Σχόλιο: Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν εκτός της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Χρειάζεται αυτεπάγγελτη δράση της Κεντρικής Τράπεζας άμεσα, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η Βουλή θα μπορούσε να νομοθετήσει με ξεχωριστό νόμο.

6. Η επιφυλασσομένη τιμή στο 50% είναι πολύ χαμηλή και έρχεται πολύ γρήγορα και θα οδηγήσει αυτόματα τις τιμές προς τα κάτω.

Η Τρόικα σχολιάζει πως αυτός ο κίνδυνος έχει αντιμετωπιστεί μέσα από «το νέο κείμενο του νόμου» που δημιουργεί ένα πλαίσιο πλειστηριασμού και τιμές αποθεματικού. Σχολιάζει πως ο νόμος δίνει δικαίωμα στον πιστωτή να πλειστηριάσει το ακίνητο μετά τον πρώτο πλειστηριασμό, σε μια τιμή «όχι μικρότερη από 50%».

Σχολιάζει επίσης πως είναι προς το συμφέρον της τράπεζας να αυξήσει όσο το δυνατόν την τιμή στον πλειστηριασμό, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ υψηλή τιμή «θα καταστήσει τη διαδικασία εκποίησης αναποτελεσματική».

Σχόλιο: Εάν προηγηθούν όλες οι άλλες επιλογές, με την εκποίηση να είναι η έσχατη κίνηση που θα μπορεί να κάνει η τράπεζα, τότε η μείωση των τιμών θα είναι καλή για την οικονομία και θα έχει αντίκτυπο στα νοικοκυριά, την ανάπτυξη και τελικά την ανεργία. Ωστόσο, πρέπει να περνά περισσότερος χρόνος πριν καταλήγει η κατώτατη δυνατή τιμή στο 50%.

7. Η επανεκτίμηση των τιμών από το Κτηματολόγιο, για σκοπούς επιβολής φόρου ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να λαμβάνεται, κατά κάποιο τρόπο, υπόψη.

Η Τρόικα απαντά πως «η αξία φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιείται ως αξία για σκοπούς εκποίησης» κατά τη βέλτιστη διεθνή πρακτική. «Επιπλέον, η αξία της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας δεν αντανακλά ορθά την αγοραία αξία του ακινήτου».

Σχόλιο: Η εκτίμηση αξιών του κτηματολογίου είναι εντελώς άστοχη και πρόκειται για σχεδιασμένη πρακτική μεγιστοποίηση των φόρων. Δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές αξίες. Αν ακολουθούνταν ορθές πρακτικές, το κτηματολόγιο θα χρησιμοποιούσε τις ενδείξεις της αγοράς και όχι άγνωστες «μυστικές μεθοδολογίες» οι οποίες, εκτός από παράλογα αποτελέσματα, αποτελούν και εξαιρετική ευκαιρία για διαφθορά και για διαπλοκή.

8. Ο νόμος θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνο με ταυτόχρονη ψήφιση του νόμου για την φερεγγυότητα

Η Τρόικα σχολιάζει πως ο νόμος θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ισχύ, με εξαίρεση τις κύριες κατοικίες, για τις οποίες οι διατάξεις του νόμου θα ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 (όταν θα πρέπει να έχει ήδη περάσει ο νόμος για την αφερεγγυότητα).

Σχόλιο: Αν είναι ανθρωπίνως δυνατόν, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει έστω προσχέδιο του νόμου για την φερεγγυότητα στην Βουλή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ισχύει ο νόμος για τις εκποιήσεις πριν από εκείνον για την φερεγγυότητα, ο οποίος διέπει και την κοινωνική προστασία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όσο πιο γρήγορα αρχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις για τους μεγάλους οφειλέτες, τόσο το καλύτερο για την οικονομία.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s