Μπροστά στο στρες τεστ: Τί και πώς στα σενάρια

Εκατοντάδες οι παράμετροι, με μικρές διαφοροποιήσεις στις παραδοχές να αλλάζουν δραματικά τα αποτελέσματα- Στο βασικό σενάριο υπολογίζεται η υπό εξέλιξη κρίση. Έτσι, το αρνητικό σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα «βαθύ».

Η άσκηση βασίζεται στα ενεργητικά των τραπεζών, ως είχαν κατά την 31η Σεπτεμβρίου 2013. Προηγήθηκε το AQR, η «ανασκόπηση ποιότητας ενεργητικών», με την οποία επαναξιολογήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, θέτοντας έτσι το «σημείο εκκίνησης» για τον κάθε οίκο. Μια τράπεζα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να διαθέτει Βασικά Ίδια Κεφάλαια στο 20%, αλλά μετά το AQR η επαναξιολόγηση των ενεργητικών της να θέτει τα Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της πιο χαμηλά (π.χ. στο 15%) ή και πιο ψηλά (κάτι που σχεδόν αποκλείεται). Η άσκηση προσομοίωσης αρχίζει με το σημείο αυτό, που συνυπολογίζει και τους κινδύνους που υφίστανται στα κεφάλαια.

Με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση των ΜΕΔ υπολογίζεται υποχώρηση στο χαρτοφυλάκιό τους και οι κυπριακές τράπεζες ξεκινούν την άσκηση με Βασικά Ίδια Κεφάλαια χαμηλότερα από εκείνα που αναφέρονται επισήμως. Σημειώνεται πως οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρήσουν Βασικά Ίδια Κεφάλαια στο 8% στο βασικό σενάριο, και 5,5% στο αρνητικό, με τον πήχη να θεωρείται από πολλούς αναλυτές πως έχει μπει αρκετά χαμηλά. Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστούν κεφαλαιακές ελλείψεις, οι τράπεζες που θα αποτύχουν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΒΑ και την ΕΚΤ σχέδιο δράσης εντός 15 ημερών, με το οποίο θα διορθώνουν τις ελλείψεις σε ένα διάστημα μεταξύ 60 και 90 ημερών ανάλογα με την σοβαρότητα του αποτελέσματος.

Το σενάριο βασίζεται σε τέσσερις γενικές παραμέτρους:

investing-in-bonds.s600x6001) Κρατικό χρέος

Πρώτο, στην αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Σε αυτή την παράμετρο, εξετάζεται μεταξύ άλλων και η πιθανή αύξηση των αποδόσεων στο χρέος των ΗΠΑ, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση και τις γερμανικές αποδόσεις, ασκώντας έτσι πιέσεις στα σπρεντ των κρατικών ομολόγων. Η χαμηλότερη τιμή (ο αντίποδας των υψηλών αποδόσεων) στα κρατικά ομόλογα θα έχει άμεση επίδραση στα βιβλία των τραπεζών, στον βαθμό που κατέχουν κρατικό χρέος ανάμεσα στα ενεργητικά τους. Στην περίπτωση της Κύπρου, αυτή η επίδραση αναμένεται πως θα είναι μάλλον ήπια, αφού τα βιβλία τους δεν είναι «φορτωμένα» με κρατικό χρέος, όπως συνέβαινε παλαιότερα (βλέπε ελληνικά ομόλογα). Ωστόσο, την ίδια στιγμή η εξέλιξη αυτή θα έχει και έμμεσες επιπτώσεις, αφού η αύξηση των σπρεντ διεθνώς θα επηρεάσει τη ζήτηση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας νέες πιέσεις στην ανάπτυξη, ενώ και οι τιμές των swap θα δεχτούν πιέσεις. Στην περίπτωση των ανατολικών κρατών της Ε.Ε., εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν και πιέσεις για υποτίμηση των νομισμάτων τους, κάτι που ωστόσο δεν επηρεάζει την Κύπρο και τη λοιπή Ευρωζώνη με άμεσο τρόπο. Ο ίδιος «μηχανισμός» επηρεάζει και τα εταιρικά ομόλογα, τα οποία στην περίπτωση της Κύπρου εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν μέχρι και 26,6% το 2016, με τις μειώσεις να αρχίζουν κοντά στο 20% από το 2014. Ωστόσο, εκτιμάται πως η επίδραση στα νοικοκυριά (και επομένως στα ΜΕΔ) και στα βιβλία των τραπεζών ενδέχεται να είναι χαμηλή, αφού η χρηματιστηριακή αγορά στην Κύπρο είναι ουσιαστικά νεκρή.

2) Ποιότητα πιστώσεων

Μια δεύτερη παράμετρος που ελέγχεται με την άσκηση προσομοίωσης, είναι η πιθανή υποχώρηση στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων, με αύξηση του πιστωτικού ρίσκου (και επομένως των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων). Σε αυτή την περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης που αναλύεται, θα είναι διαφορετικό στην κάθε χώρα, με τις επιπτώσεις να αναλύονται σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και όχι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με δεδομένα τα υψηλά Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) στην Κύπρο, τα οποία φτάνουν στο 50% και στα καταναλωτικά δάνεια φτάνουν μέχρι και 54%, είναι προφανές πως αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιδόσεις των κυπριακών τραπεζών που θα δοκιμαστούν στο στρες τεστ. Η επίδραση, εκτός από την αύξηση των ΜΕΔ και τη πίεση στον δανεισμό, θα επηρεάσει και τις τιμές των ενεργητικών, όπως τα ακίνητα, ενώ εκτός από την μείωση της ζήτησης, πιέσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν και στην παραγωγή από μια νέα υποχώρηση της ποιότητας των πιστώσεων. Σημειώνεται, πάντως, πως στην περίπτωση της Κύπρου η διόρθωση στις τιμές υπολογίζεται πως θα είναι ουσιαστική, τόσο στο βασικό όσο και στο αρνητικό σενάριο. Έτσι, το αρνητικό σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα «βαθύ» σε σχέση με το βασικό. Ενδεχομένως το όποιο πρόβλημα να προκύψει, έτσι, κυρίως στο βασικό σενάριο και όχι στο αρνητικό.

3) Μεταρρυθμίσεις

Όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις, ο έλεγχος που γίνεται αφορά κυρίως στο μακροσκοπικό επίπεδο της οικονομίας. Έτσι, η άσκηση «δοκιμάζει» την επίδραση που θα έχει στην οικονομία η περίπτωση κατά την οποία οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν, κυρίως μέσα από την επίδραση που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Πέρα όμως από τις άμεσες επιπτώσεις του «σοκ στα ομόλογα», μια τέτοια εξέλιξη θα έχει και παράπλευρες επιπτώσεις όσον αφορά στα επιτόκια των αξιών, μεταξύ των οποίων και οι μετοχικοί τίτλοι. Έτσι, θα επηρεαστεί και η συνολική ζήτηση.

4) Χρηματοδότηση Τραπεζών

Ένα νέο σοκ στη χρηματοδότηση των τραπεζών, θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, γεγονός που θα ασκήσει πιέσεις στα επιτόκια και στο κόστος δανεισμού. Έτσι, θα συμπιεστεί και το ΑΕΠ και η ανεργία, ενώ για τις τράπεζες το πρόβλημα μεταφράζεται σε μικρότερα περιθώρια επιτοκίου και χαμηλότερη ζήτηση δανεισμού. Η πίεση που θα προκύψει στην εμπιστοσύνη των τραπεζών και την εσωτερική ζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., θα επηρεάσει τα επίπεδα κατανάλωσης, αλλά και επενδύσεων. Ταυτόχρονα, όπως σχολιάζει και η EBA, από την πλευρά της προσφοράς, ενδέχεται να προκληθούν αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Αυτές οι παράμετροι αποτελούν τις πιο αδρές γραμμές του στρες τεστ, με τις λεπτομέρειες και τις επί μέρους παραμέτρους να είναι κυριολεκτικά εκατοντάδες: κίνηση διεθνούς εμπορίου, διεθνείς αγορές στα εμπορεύματα, φυγή κεφαλαίων λόγω απώλειας εμπιστοσύνης στις τράπεζες, αύξηση των swap, κόστος επενδύσεων, διακύμανση επιτοκίων, κοκ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s